Jäsenalueelle

Psykiaterföreningen i Finland. Stadgarna har bekräftats vid föreningsregistret den 9 januari 2015.

1§ Föreningens namn är Suomen Psykiatriyhdistys - Psykiaterföreningen i Finland, och dess hemort är Helsingfors stad.

2§ Föreningens syfte är att främja förutsättningarna för vetenskaplig och yrkesmässig verksamhet inom psykiatrin samt arbete för psykisk hälsa. För att uppnå sitt syfte anordnar föreningen möten och skolningstillfällen, deltar i internationell verksamhet inom psykiatrin, redigerar publikationer, delar ut stipendier, kommer ut med förslag samt ger expertutlåtanden.

Föreningen har rätt att ta emot bidrag och donationer för att stödja sin verksamhet.

3§ Till medlem kan antas alla i Finland legitimerade läkare vars specialitet motsvarar föreningens syfte. Av särskilda skäl kan även en person som arbetar inom psykiatrin i Finland och som avlagt läkarexamen utomlands och som inte är legitimerad i Finland antas till medlem.

Till korresponderande medlem kan föreningen kalla utländsk vetenskapsman eller annan person som har uppvisat speciellt intresse för föreningens verksamhetsområde samt bidragit till utveckling av psykiatri i Finland.

Föreningen kan till hedersmedlem kalla person av finskt eller utländskt medborgarskap som på ett förtjänstfullt sätt har främjat föreningens syften. Hedersmedlem väljs på styrelsens förslag vid föreningens möte med minst två tredjedelars majoritet. Styrelsen godkänner och kallar andra än hedersmedlemmar till föreningen.

4§ Upp till 65 års ålder betalar medlem en årlig medlemsavgift vars storlek fastställs vid valmöte.

Styrelsen kan dock efter övervägande befria medlem från medlemsavgift för viss tid eller livsvarigt p.g.a. sjukdom eller annan liknande orsak. Hedersledamöter och korresponderande medlemmar är befriade från medlemsavgift.

5§ Medlem i föreningen har rätt att när som helst utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande, eller också genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

6§ Styrelsen kan utesluta medlem som:

1) inte har uppfyllt de åligganden som han åtagit sig genom att ansluta sig till föreningen;

2) med sin verksamhet inom eller utanför föreningen har på ett märkbart sätt skadat föreningen; eller

3) som inte längre uppfyller kraven för medlemskap som nämns i lagen eller dessa stadgar.

När uteslutning har skett enligt punkt 2) eller 3) ovan, har vederbörande rätt att inom 30 dagar efter att ha informerats om uteslutning kräva att ärendet tas upp till behandling vid föreningens nästa möte.

7§ Föreningens ärenden handhas av styrelsen, som utgörs av ordförande, som kallas för föreningens ordförande, generalsekreterare, kassör och sex övriga ledamöter. Styrelseledamöterna representerar i mån av möjlighet landets olika delar. Vid föreningens valmöte väljs ordförande, viceordförande, generalsekreterare och kassör samt andra styrelseledamöter till en mandatperiod på två år. Generalsekreterare kan väljas till högst två mandatperioder i följd. En person väljs först till viceordförande för två år, varefter han verkar som styrelseordförande de följande två åren. Mandatperioderna ska saxas så att ordförande och generalsekreterare inte avgår samma år. Tre av de övriga ledamöterna står årligen i tur att avgå. De ledamöter som först står i tur att avgå utses genom lottning. Styrelsen sammanträder till möte då kallelse därtill utfärdas av ordföranden eller viceordföranden eller av två styrelseledamöter. Mötet är beslutfört om förutom ordförande eller viceordförande minst fyra ledamöter är närvarande. Vid styrelsemöten förs protokoll. Om styrelseledamot avgår under mandatperiod väljs vid föreningens nästa möte ny ledamot för resterande mandatperiod.

 8§ Styrelsens uppgift är att:

representera föreningen och förbereda ärenden som tas upp på möten, göra förslag vid behov, övervaka funktionärers verksamhet samt sköta föreningens ärenden,

förvalta föreningens tillgångar och annan egendom på ett sätt som gynnar föreningen, med rätt att fatta beslut om försäljning, byte eller inteckning av egendom, emellertid så att beslut om överlåtning eller inteckning av fastighet eller annan egendom som är av ansenlig betydelse för föreningens verksamhet fattas av föreningsmötet,

sköta föreningens samarbete med inhemska och utländska föreningar och sällskap, välja föreningens funktionärer samt utse behövliga arbetsgrupper och kommittéer.

Styrelsen är ansvarig för sin verksamhet inför föreningsmötet.

9§ Föreningens namn tecknas av styrelseordförande ensam, eller av styrelsens viceordförande, generalsekreterare och kassör, två tillsammans.

Styrelsen kan också ge fullmakt till styrelseledamot eller föreningens funktionär att teckna föreningen.

10§ Föreningen sammanträder på kallelse av styrelsen eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar skriftligen så begär av styrelsen för behandling av ett skilt meddelat ärende. Medlemmar informeras om möten via brev, i fråga om ordinarie möten två veckor, och om andra möten, minst en vecka före mötet.

11§ Vid röstning gäller den mening som stöds av enkel majoritet av röster, utom i de fall som särskilt anges i dessa stadgar. När rösterna är jämnt fördelade avgör ordförandes åsikt, utom vid personval då lotten avgör.

12§ Föreningens verksamhets- och räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret. Styrelsen ska överlämna verksamhets- och räkenskapsberättelse till revisorer minst fyra veckor före årsmötet. Revisorerna ska återlämna den med sitt skriftliga utlåtande minst två veckor före årsmötet.

13§ Föreningens ordinarie möten är årsmöte och valmöte. Årsmötet hålls i februari, mars eller april, och valmötet i oktober, november eller december.

14§ Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

Val av två protokolljusterare,

Framläggande av verksamhetsberättelse och räkenskaper samt revisorernas utlåtande,

Beslut om bokslutsbekräftelse och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen,

Behandling av eventuella andra ärenden som nämns i möteskallelsen.

15§ Vid valmötet behandlas följande ärenden:

Val av två protokolljusterare,

Fastställande av medlemsavgiftens storlek och styrelsemedlemmars arvoden för följande år,

Val av behövliga styrelsemedlemmar,

Val av två revisorer och två suppleanter för nästa räkenskapsperiod,

Framläggande av verksamhetsplan och budget,

Behandling av eventuella andra ärenden som nämns i möteskallelsen.

16§ På föreningens möte ska medlem inte delta i lösning av en fråga där hans eget intresse kan komma i konflikt med föreningens intresse. Styrelseledamot ska inte heller delta i val av revisorer.

17§ Medlemmar i föreningen kan bilda en oregistrerad sektion inom föreningen genom att slå sig samman med andra medlemmar från samma region eller verksamhetsområde. Grundande av sektion samt eventuell extra medlemsavgift godkänns på föreningens nästa möte. Föreningens styrelse bekräftar sektionens förhållningsregler.

18§ Föreningen använder inkomster från medlemsavgifter, donationer, vetenskapliga utställningar eller intäkter som uppstår på andra sätt som nämns i stadgarna för att finansiera sin verksamhet.

19§ Ändring till dessa stadgar får göras om förslaget får minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna på två möten efter varandra som hålls med minst 14 dagars mellanrum. Förslag till styrelsen ska göras i skrift minst en månad före mötets början för att kunna tas upp till behandling på mötet. Samma gäller även för upplösning av föreningen.

20§ Vid upplösning av föreningen överlämnas återstående medel i dess kassa, efter betalning av skulder, till förvaltning av Stiftelsen för psykiatrisk forskning för främjande av samma syften som föreningen har arbetat för.

21§ De medlemsrättigheter som erhållits enligt tidigare stadgar bevaras.

22§ För övrigt följs vad som stiftas i ikraftvarande föreningslag.